Press "Enter" to skip to content

Uvodne misli

prva2013Letošnje šolsko leto je bilo povsem drugačno od preteklih let in tudi za prihodnje leto se nam obeta zelo posebno šolsko leto. Zaznamovala ga je odsotnost učencev iz šolskih prostorov in odsotnost neposrednega kontakta z učitelji, na vseh nivojih od vrtca do univerze. Pri tem so v ospredje stopili, bolj kot kadarkoli do sedaj, informacijsko komunikacijska tehnologija in veščine vzgoje in izobraževanja na daljavo.

Zato je tudi letošnja konferenca drugačna od ostalih. Pogovorili se bomo predvsem o rezultatih novega načina dela, s katerim smo bili in bomo verjetno tudi v prihodnje soočeni. Pogledati moramo dobre prakse in tudi spodrsljaje. Iz obojega želimo izoblikovati sodobno digitalizirano vzgojo in izobraževanje, ki ne bo brez kontakta z učenci, brez učiteljev oz. brez neposrednega kontakta med vsemi deležniki, če je to le mogoče. Soočamo se s potrebo novega opolnomočenja učencev, staršev, učiteljev, vodstva šol, nenazadnje tudi državnih organov, kot sta Zavod Republike Slovenije za šolstvo in pristojno ministrstvo.

Zato vas vabimo, da se aktivno udeležite konference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, da predstavite svoje poglede in izkušnje ter da skupaj poiščemo rešitve za v bodoče.

Uredniški odbor


druga2013Introductory thoughts

This school year was very different from previous years and we are looking forward to a very special school year ahead. It was marked by the absence of students from school premises and the absence of direct contact with teachers, at all levels from kindergarten to university. At the same time, information and communication technology and distance education skills have come to the fore, more than ever before.

That is why this year’s conference is different from the others. We will mainly discuss the results of the new way of teaching and learning that we have been and will probably continue to face in the future. We need to look at good practices as well as shortfalls. We want to create a modern digitized education and training, which will not be without contact with students, without teachers or without direct contact between all stakeholders, if at all possible. We are facing the need for new empowerment of students, parents, teachers, school management, and last but not least, state bodies such as the National Education Institute Slovenia and the responsible ministry.

Therefore, we invite you to actively participate in the conference Education in Information Society, to present your views and experiences, and to find solutions for the future together.

Editorial board